Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 30/6/2017, 0:0
Lượt đọc: 247

APEC 2017 Sự kiện nâng tầm đối ngoại đa phương Việt nam

Kèm theo Hướng dẫn số 153/HD-CĐGD ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Công Đoàn Giáo Dục v/v Hướng dẫn tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017 và Hội nghị quan chức cao cấp lần 3 (SOM 3) tại thành phố Hồ Chí Minh

.
Tác giả: Tạp chí Đối ngoại
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/van-ban/huong-dan-tuyen-truyen-nam-apec-viet-nam-2017-va-hoi-nghi-quan-chuc-cao-cap-lan-vbct41017-57901.aspx

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87