Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 31/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 1945

Các biểu mẫu tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Thông tư 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Các Biểu mẫu:

+ Mẫu số 1: Đơn Đăng ký dự tuyển viên chức

+ Mẫu số 2: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn 

+ Mẫu số 3: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn (dành cho đối tượng dưới 18 tuối)

+ Mẫu số 4: Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 

 

Tác giả: Bộ Nội vụ
Nguồn tin: http://vbpl.vn/bonoivu/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=31760

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88