Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 26/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 1585

Các mẫu xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kết luận thanh tra

(kèm theo Công văn 1321/GDĐT- TTr ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Sở Giáo Dục và Đào tạo ban hành)

Công văn 1321/GDĐT- TTr Hướng dẫn mẫu xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kết luận thanh tra đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường Trung học phổ thông, các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (ngành sư phạm) và các đơn vị trực thuộc.

 

- Mẫu 1a, 1b: Dành cho Phòng Giáo dục và đào tạo ;
- Mẫu 2a, 2b: Dành cho các cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc.

Tác giả: Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/van-ban/huong-dan-mau-xay-dung-ke-hoach-va-bao-cao-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-doi-voi-vbct41014-59950.aspx

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88