Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 30/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 1019

Các biểu mẫu công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Ban hành kèm theo Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

---

Mẫu 01-KT Danh mục đề xuất kế hoạch kiểm tra

Mẫu 02-KT Quyết định về việc kiểm tra

Mẫu 03-KT Kế hoạch tiến hành kiểm tra

Mẫu 04-KT Biên bản kiểm tra

Mẫu 05-KT Báo cáo kết quả kiểm tra

Mẫu 06-KT Thông báo kết quả kiểm tra

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nguồn tin: https://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2404

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88