Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 20/6/2016, 0:0
Lượt đọc: 425

Tài liệu giáo dục nội dung phòng chống tham nhũng trong môn giáo dục công dân cấp trung học phổ thông

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường; TS. Trần Văn Thắng; ThS. Đặng Thúy Anh
Nguồn tin: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/phong-chong-tham-nhung/tai-lieu-giao-duc-noi-dung-phong-chong-tham-nhung-trong-mon-giao-duc-cong-dan-c-c41389-53479.aspx

Tin cùng chuyên mục

163