Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 26/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 687

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH TRỊ DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG (BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - 2010)

Tác giả: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - 2010
Nguồn tin: http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/lich-su-dang/books-110620153463956/index-1106201534538565.html

164