Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 25/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 1419

Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về phòng,chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Tác giả: Ban Tuyên Giáo Trung Ương
Nguồn tin: http://tuyengiaoangiang.vn/index.php/lam-theo-guong-bac/3937-chuyen-de-nam-2017-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-ve-phong-chong-suy-thoai-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-song-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87