Thứ năm, 25/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 1392

Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về phòng,chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Tác giả: Ban Tuyên Giáo Trung Ương
Nguồn tin: http://tuyengiaoangiang.vn/index.php/lam-theo-guong-bac/3937-chuyen-de-nam-2017-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-ve-phong-chong-suy-thoai-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-song-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo

163