Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 24/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 2420

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán THCS và THPT

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tác giả: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Nguồn tin: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/qui-che-qui-dinh-quyet-dinh/cong-van-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-ve-to-chuc-day-hoc-trong-hoc-ky-ii-va-on-ta-vbct41301-56224.aspx

86