Thứ sáu, 17/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 405

Tài liệu Phân tích, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

Tác giả: Ths Hồ Hữu Lễ
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/thong-bao/tai-lieu-lop-boi-duong-nghiep-vu-cong-tac-kiem-tra-nam-2018-cac-ngay-23-2482018-c41015-60571.aspx

163