Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 17/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 434

Tài liệu Phân tích, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

Tác giả: Ths Hồ Hữu Lễ
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/thong-bao/tai-lieu-lop-boi-duong-nghiep-vu-cong-tac-kiem-tra-nam-2018-cac-ngay-23-2482018-c41015-60571.aspx

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87