Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ bảy, 7/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 7732

Mẫu 4A-BNV/2007 Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Tác giả: Bộ Nội Vụ
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-viec-nhac-thuc-hien-phieu-bo-sung-ly-lich-can-bo-cong-chuc-nam-2017-c41012-59834.aspx

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88