Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 10/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 604

Bảng phụ lục đánh giá kết quả BDTX 2016-2017_có điều chỉnh_mẫu

3796GDĐT-TC Về hướng dẫn công tác đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 ngày 07 tháng 11 năm 2016
Tác giả: Sở Giáo Dục
Nguồn tin: http://phongtccb.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-huong-dan-cong-tac-danh-gia-ket-qua-boi-duong-thuong-xuyen-nam-hoc-2016-2017-c41012-55667.aspx

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86