Thứ năm, 10/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 577

Bảng phụ lục đánh giá kết quả BDTX 2016-2017_có điều chỉnh_mẫu

3796GDĐT-TC Về hướng dẫn công tác đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 ngày 07 tháng 11 năm 2016
Tác giả: Sở Giáo Dục
Nguồn tin: http://phongtccb.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-huong-dan-cong-tac-danh-gia-ket-qua-boi-duong-thuong-xuyen-nam-hoc-2016-2017-c41012-55667.aspx

163