Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 15/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 378

Bản tin giáo dục thành phố kỳ XIV

ngáy 15 tháng 01 năm 2018

Tác giả: FMS _ Ban Truyền thông Sở Giáo Dục và Đào Tạo

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88