Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 16/2/2017, 0:0
Lượt đọc: 321

Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh được tập hợp, xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm mục đích tập hợp đầy đủ các đầu sách hiện tại của Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ, Nhà xuất bản Trẻ với nội dung phù hợp với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thường xuyên cập nhật và công bố những tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương trong giai đoạn 2011-2015 và trong các giai đoạn tiếp theo, cũng như những tấm gương học tập và làm theo lời Bác đã được in thành sách.

 

http://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88