Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 13/6/2017, 0:0
Lượt đọc: 270

Tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung

Số: 128/CV-CĐGD ngày 13 tháng 6 năm 2017 Công Đoàn ngành Giáo Dục Về việc tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung

Tác giả: Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Nguồn tin: http://hcm.edu.vn/van-ban/ve-viec-tuyen-truyen-ket-qua-giai-quyet-su-co-moi-truong-bien-tai-mot-so-tinh-m-vbct41017-57767.aspx

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87