Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 27/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 300

Tiếng Nga_Đề thi chính thức và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

File thứ 1: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m801-pdf_276201820.pdf
File thứ 2: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m802-pdf_276201820.pdf
File thứ 3: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m803-pdf_276201820.pdf
File thứ 4: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m804-pdf_276201820.pdf
File thứ 5: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m805-pdf_276201820.pdf
File thứ 6: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m806-pdf_276201820.pdf
File thứ 7: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m807-pdf_276201820.pdf
File thứ 8: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m808-pdf_276201820.pdf
File thứ 9: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m809-pdf_276201820.pdf
File thứ 10: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m810-pdf_276201820.pdf
File thứ 11: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m811-pdf_276201820.pdf
File thứ 12: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m812-pdf_276201820.pdf
File thứ 13: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m813-pdf_276201820.pdf
File thứ 14: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m814-pdf_276201820.pdf
File thứ 15: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m815-pdf_276201820.pdf
File thứ 16: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m816-pdf_276201820.pdf
File thứ 17: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m817-pdf_276201820.pdf
File thứ 18: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m818-pdf_276201820.pdf
File thứ 19: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m819-pdf_276201820.pdf
File thứ 20: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m820-pdf_276201820.pdf
File thứ 21: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m821-pdf_276201820.pdf
File thứ 22: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m822-pdf_276201820.pdf
File thứ 23: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m823-pdf_276201820.pdf
File thứ 24: de-chinhthuc-tiengnga-k18-m824-pdf_276201820.pdf
File thứ 25: dap_antiengnga24_ma_dek18_276201820.pdf
File thứ 26: tieng_nga-de_va_dap_an_chinhthuc-k18_276201820.rar
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nguồn tin: https://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5510

86