Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Có 36 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

(Tải File đính kèm)

54/2012/TT-BGDĐTThanh traBộ Giáo Dục và Đào Tạo22-04-2018
2 Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

29/2012/TT-BGDĐTThanh traBộ Giáo Dục và Đào Tạo18-09-2017
3 Văn bản 93/TTr Hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ từ năm học 2017-2018 đối với các trường Trung học phổ thông; các đơn vị trực thuộc Sở

(Tải File đính kèm)

93/TTrThanh traSở Giáo Dục và Đào Tạo09-09-2017
4 Thông tư 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân

(Tải File đính kèm)

06/2014/TT-TTCPThanh traThanh Tra Chính Phủ16-08-2017
5 Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

5972/CT-BGDĐTThanh traBộ Giáo Dục16-08-2017
6 Nghị định 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

(Tải File đính kèm)

64/2014/NĐ-CPThanh traChính phủ06-03-2017
7 Chỉ thị 35-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(Tải File đính kèm)

35-CT/TWThanh traBộ Chính Trị06-03-2017
8 Chỉ thị 21-CT/TW về việc Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(Tải File đính kèm)

21-CT/TWThanh traBan Chấp hành Trung ương06-03-2017
9 Chỉ thị 14/CT-TTg về Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Tải File đính kèm)

14/CT-TTgThanh traThủ tướng Chính phủ06-03-2017
10 Thông tư 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

08/2013/TT-TTCPThanh traThanh tra Chính phủ11-01-2017
11 Thông tư 02/2016/TT-TTCP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

(Tải File đính kèm)

02/2016/TT-TTCP Thanh traThanh tra Chính phủ09-11-2016
12 Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7)

23/2016/TT-BGDĐTThanh traBộ Giáo Dục và Đào Tạo19-10-2016
13 Thông tư 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

07/2013/TT-TTCPThanh traThanh Tra Chính phủ28-03-2016
14 Thông tư 06/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáo

(Tải File đính kèm)

06/2013/TT-TTCPThanh traThanh Tra Chính phủ28-03-2016
15 Thông tư 07/2014/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

(Tải File đính kèm)

07/2014/TT-TTCPThanh traThanh Tra Chính phủ28-03-2016
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích