Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 7/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 387

Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ và rủi ro thiên tai

.
Tác giả: Bộ Giáo Dục và Đào tạo
Nguồn tin: http://www.livelearn.org/sites/default/files/docs/Tai%20lieu%20HD%20day%20va%20hoc%20ve%20GNRRTT%202012.pdf

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86