Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 7/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 403

Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu

ABC Education Book on Climate Change (Vietnamese version)

.
Tác giả: Bộ Giáo Dục và Đào tạo
Nguồn tin: http://demo.novaonidc.vn/thehexanh/en/danh-sach-tai-lieu/so-tay-abc-ve-bien-doi-khi-hau

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87