Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ bảy, 13/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 577

Công khai tài sản năm 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính)

Tác giả: THPT Trần Hữu Trang
Nguồn tin: Kế toán: Nguyễn Thanh Hải

87