Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 19/7/2016, 0:0
Lượt đọc: 283

Tình hình tệ nạn mại dâm và một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống trên địa bàn thành phố tháng 06 năm 2015

Tác giả: ThS. Đặng Minh Sự
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/thong-bao/gioi-thieu-nhung-noi-dung-co-ban-ve-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-nam-2-c41201-54646.aspx

164