Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 8/6/2017, 0:0
Lượt đọc: 312

Kết quả thi nghề Trung học phổ thông _ khóa ngày 13-5-2017

Xem chi tiết,

1. Chọn Tra Cứu

2. Chọn Hội đồng thi:

    + Hội đồng THPT Nguyễn Trãi: chọn file "Dien11_Ket qua thi nghe_13-05-2017_HD Nguyen Trai"

    + Hội đồng THPT Sương Nguyệt Anh: chọn file "Nauan11_Ket qua nghe_13-05-2017_HD SuongNguyetAnh"

3. Nhập Số Báo Danh

4. Click vào Tìm kiếm

Tác giả: Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Nguồn tin: http://hcm.edu.vn/ket-qua-cac-ky-thi/ket-qua-ky-thi-nghe-nam-2017-c41681-57721.aspx

87