Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 13/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 533

Kết quả thi nghề cấp trung học phổ thông khóa ngày 12 tháng 05 năm 2018

(Hội đồng thi Nguyễn An Ninh và Hội đồng thi Diên Hồng)

Xem chi tiết,

1. Chọn Tra Cứu

2. Chọn Hội đồng thi:

    + Hội đồng THPT Diên Hồng: chọn file "HD Dien Hong_Ket qua thi nghe_12-05-2018X"

    + Hội đồng THPT  Nguyễn An Ninh: chọn file "HD Nguyen An Ninh_Ket qua thi nghe_12-05-2018X"

3. Nhập Số Báo Danh

4. Click vào Tìm kiếm

Tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo
Nguồn tin: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/thong-bao/bao-cao-tong-ket-va-ket-qua-thi-nghe-pho-thong-cap-thpt-khoa-ngay-1252018-c41000-60215.aspx

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87