Thứ tư, 13/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 500

Kết quả thi nghề cấp trung học phổ thông khóa ngày 12 tháng 05 năm 2018

(Hội đồng thi Nguyễn An Ninh và Hội đồng thi Diên Hồng)

Xem chi tiết,

1. Chọn Tra Cứu

2. Chọn Hội đồng thi:

    + Hội đồng THPT Diên Hồng: chọn file "HD Dien Hong_Ket qua thi nghe_12-05-2018X"

    + Hội đồng THPT  Nguyễn An Ninh: chọn file "HD Nguyen An Ninh_Ket qua thi nghe_12-05-2018X"

3. Nhập Số Báo Danh

4. Click vào Tìm kiếm

Tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo
Nguồn tin: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/thong-bao/bao-cao-tong-ket-va-ket-qua-thi-nghe-pho-thong-cap-thpt-khoa-ngay-1252018-c41000-60215.aspx

88