Thứ ba, 25/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 899

Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW từ nay đến năm 2021.

Nguồn tin: http://dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/chi-tiet-van-ban/id/2341.html

Tin cùng chuyên mục

163