Tập ảnh : Họat động Về nguồn: Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

86