Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 8/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 1050

Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ_Mẫu 3

Ban hành kèm theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Tác giả: Chính Phủ
Nguồn tin: http://phongtccb.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-huong-dan-mot-so-noi-dung-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-c41012-53460.aspx

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88