Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 8/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 3004

Mẫu Đơn xin chuyển công tác viên chức năm 2018

Tác giả: Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Nguồn tin: http://phongtccb.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-chuyen-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-dang-cong-tac-tai-cac-don-vi-su-nghiep-con-c41012-59769.aspx

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88