Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 12/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 509

Bảng kiểm tra Y tế trường học áp dụng cho Quận-Huyện từ năm học 2016-2017

(ban hành kèm theo Công văn liên tịch số 8898/LT-YT-GDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2016 của liên Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nguồn tin: http://hssv.hcm.edu.vn/thong-bao/vv-trien-khai-thong-tu-lien-tich-so-132016ttlt-byt-bgddt-cua-bo-y-te-va-bo-giao-c41024-55155.aspx

Tin cùng chuyên mục

87