Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 18/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 361

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2016- 2017_Bieu mau 11

Tác giả: THPT Trần Hữu Trang
Nguồn tin: Trần Phong Nhiên Hạnh

87