Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 3/2/2017, 0:0
Lượt đọc: 2333

Chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp Trung học phổ thông

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tác giả: Bộ Giáo Dục
Nguồn tin: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/qui-che-qui-dinh-quyet-dinh/thong-tu-022017tt-bgddt-ngay-13-thang-01-nam-2017-ve-ban-hanh-chuong-trinh-gdqp-vbct41301-56179.aspx

Tin cùng chuyên mục

88