Thứ sáu, 3/2/2017, 0:0
Lượt đọc: 2260

Chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp Trung học phổ thông

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tác giả: Bộ Giáo Dục
Nguồn tin: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/qui-che-qui-dinh-quyet-dinh/thong-tu-022017tt-bgddt-ngay-13-thang-01-nam-2017-ve-ban-hanh-chuong-trinh-gdqp-vbct41301-56179.aspx

Tin cùng chuyên mục

88