Thứ ba, 14/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 1461

Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

(Ban hành kèm theo thông tư 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nguồn tin: http://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1274

163